Agenda Natuurinclusief

Het eerste jaar lag de focus van Spinwaves lab specifiek op het ‘verduurzamen van de gebouwde omgeving’.  Onze story of change houdt in dat we dit doen met vertegenwoordigers uit het hele systeem en dat we effectief zijn doordat we niet perse nieuwe initiatieven op de wereld zetten maar juist doordat we wat al succesvol is en/of potentie heeft verbeteren, verbinden, verbreden en versnellen. In het voorjaar van 2023 kwam de Agenda Natuurinclusief op ons pad. De intentie hiervan komt volledig overeen met die van Spinwaves Lab en daarom zijn we aangesloten en richten we nu expliciet de aandacht op de beweging naar een natuurinclusieve samenleving.

Natuurinclusief verwijst naar een aanpak die:

  • de realisatie van méér natuur bevordert, ook buiten de natuurgebieden,
  • geen schade toebrengt aan de natuur maar juist waarde toevoegt,
  • de mogelijkheden van natuur inzet bij grote ontwerpopgaven (energietransitie, woningbouwopgave, klimaatadaptatie, overgang naar kringlooplandbouw),
  • de economie dienend maakt aan de maatschappelijke waarden,
  • burgers en maatschappelijke partners betrekt bij natuur en biodiversiteit.