Inschrijven

Spinwaves Lab begint met jouw vraag en motivatie.  Deze vernemen wij graag van jou in het inschrijfformulier. Na ontvangst plannen we een persoonlijk intakegesprek. Na afloop van het gesprek is je deelname definitief. 

We doorlopen een zorgvuldig proces dat deelnemers en het team de gelegenheid biedt om te overwegen of deelname aan dit traject voor jou én voor Spinwaves Lab het juiste is.

Teamdeelname
Wist je dat je ook kunt meedoen in een team of met collega’s? Misschien sta je niet alleen voor een complex vraagstuk en kun je met deelname een doorbraak realiseren. Dat is ook een van de mogelijkheden in Spinwaves Lab.

Spinwaves Lab 2024 is reeds gestart. Je kunt je aanmelden voor het Lab dat start in januari 2025. Aanmelden vindt plaats op volgorde van binnenkomst en op basis van een gebalanceerde groepssamenstelling. Zijn er nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Geef je op voor dit proces via onderstaand formulier. 

Inschrijven
*Er is een beperkt aantal vrijplaatsen beschikbaar voor degenen die beperkt zijn in financieel middelen. We nemen contact op met je.
Spinwaves Lab is een officieel handelsnaam vallend onder de eenmanszaak Uturnity. De geldende algemene voorwaarden zijn degene die zijn opgesteld voor Uturnity.

Algemene Voorwaarden Uturnity

1. Op alle met Uturnity gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voor-waarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Omvang verplichtingen

2.1 Met Uturnity gesloten overeenkomsten leiden voor Uturnity tot een inspannings-verplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Uturnity gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakman-schap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Uturnity verlangd kan worden.

2.2 Als Uturnity voor de uitvoering van een met Uturnity gesloten overeenkomst der-den inschakelt, is Uturnity gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.

2.3 Voorzover Uturnity voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is Uturnity uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

Plaatsing/toelating

3.1 Door Uturnity aangeboden opleidingen (in de ruimste zin des woords) vinden al-leen doorgang bij voldoende aanmelding.

3.2 Toelating tot een opleiding kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure van Uturnity, waarbij kennis- of vaardigheidsniveau wordt getoetst.

Annuleren/ontbinden/opzeggen

4.1 Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is (anders dan in de 4.2 bedoelde situatie) wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelf-de activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Opleidingen/conferenties/cursussen

4.1.Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt 10% in rekening gebracht.
Bij annulering tussen twee en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 25% in rekening gebracht.
Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus is 75% van het cursus-geld verschuldigd.
Bij annulering op de cursusdag zelf of bij niet verschijnen op de cursus is 100 % van het cursusgeld verschuldigd.

Met inachtneming van het in 3.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.

Maatwerk

4.1.2 Bij annulering van door Uturnity op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleidingen/conferenties/cursussen (al dan niet incompany ) worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door Uturnity gemaakte (door Uturnity te specificeren) kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door Uturnity gemaakte kosten.

Betaling

5.1 Alle door Uturnity opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is een vertra-gingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente, en zijn buitengerechte-lijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

5.2 Als van Uturnity meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst (op verzoek te ontwikkelen opleidingen, grote aantallen deel-nemers etc.) kan Uturnity voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daar-mee gelijk te stellen zekerheid) verlangen.

Uitspanning

6. Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst als-mede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een over-eenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Intellectuele eigendom

7. Voorzover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intel-lectuele eigendom berusten op door Uturnity ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Uturnity houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voorzover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Aansprakelijkheid

8.1 Uturnity is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Uturnity toe te rekenen tekortkoming is Uturnity alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Uturnity. Als Uturnity gehouden is schade te vergoeden, is de-ze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar).
8.2 Voorzover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Uturnity gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

Persoonsregistratie

9. Door het aangaan van een overeenkomst met Uturnity wordt aan Uturnity toe-stemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst ver-kregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Uturnity uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Uturnity zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.